• ANG.DOSTAWA
 • TORO

  NEW MODEL ! !

   

  PRICE - from 23.15 €

 • CARRERA

  NEW MODEL ! !

   

  PRICE - 59.96 €

 • GHOST

  NEW MODEL !

   

  PRICE - 63.11 €

 • SOLO FIT

  thin rosette 6 mm

   

  PRICE - from 21.04 €

 • CAVO FIT

  thin rosette 6 mm

   

  PRICE - 21.04 €

 • ASTRA FIT

  thin rosette 6 mm

   

  PRICE - 21.04 €

 • VEGA FIT

  thin rosette 6 mm

   

  PRICE - 21.04 €

 • FERRARA

  collection Italian Design

   

  PRICE - 61.07 €

 • SKY

  rectangular rosette RRT

   

  PRICE - from 62.01 €

 • POLO

  rectangular rosette RRT

   

  PRICE - from 62.01 €

 • SPECTRA

  rectangular rosette RRT

   

  PRICE - 62.01 €

 • CAPRI

  thin rosette 5 mm

   

  PRICE - 56.25 €

 • TORO

  NOWOŚĆ ! !

   

  CENA - od 109,91 zł

 • CARRERA

  NOWOŚĆ ! !

   

  CENA - 267,09 zł

 • GHOST

  już dostępny !

   

  CENA - od 299,60 zł

 • SOLO FIT

  cienka rozeta 6 mm

   

  CENA - 99,90 zł

 • CAVO FIT

  cienka rozeta FIT 6 mm

   

   CENA - 99,90 zł

 • ASTRA FIT

  cienka rozeta 6 mm

   

  CENA - 99,90 zł

 • VEGA FIT

  cienka rozeta 6 mm

   

  CENA - 99,90 zł

 • FERRARA

  kolekcja Italian Design

   

  CENA - 289,94 zł

 • SKY

  prostokątna rozeta RRT

   

  CENA OD - 294,38 zł

 • POLO

  prostokątna rozeta RRT

   

  CENA OD - 294,38 zł

 • SPECTRA

  prostokątna rozeta RRT

   

  CENA - 294,38 zł

 • CAPRI

  cienka rozeta SLIM 5 mm

   

  CENA - 231,95 zł

Darmowa dostawa od 99 zł
Regulamin zakupów

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 6. GWARANCJA
 7. REKLAMACJA PRODUKTU
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.klamki-online.pl prowadzony jest przez „INFINITY LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350516, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń to 32-551 Babice ul. Zakopiańska 3A, kapitał zakładowy 80 000 zł wpłacony w całości, reprezentowana łącznie przez dwóch członków zarządu, adres poczty elektronicznej: detal@infinityline.pl,  numery telefonów do kontaktu  tel.: 515 169 661, 515 167 998, (32) 627 22 31.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego skierowany jest do konsumentów oraz do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że określone  postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.  
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Udostępnienie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności.
 4. Definicje:
  1. FORMULARZ – formularz  elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta lub wysłanie wiadomości do Sprzedawcy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. KLIENT – (a) konsumenci, czyli osoby fizyczne dokonujące zwykłych zakupów, (b) przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli nie pobierają rachunku czy faktury na dane firmowe przedsiębiorcy (c) osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, (d) przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 3. PRODUKT – każda dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. REGULAMIN – Regulamin Sklepu Internetowego.
 5. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem : www.klamki-online.pl.
 6. SPRZEDAWCA – „INFINITY LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350516, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń to 32-551 Babice ul. Zakopiańska 3A, kapitał zakładowy 80 000 zł, reprezentowana łącznie przez dwóch członków zarządu, adres poczty elektronicznej: detal@infinityline.pl, numery telefonów do kontaktu  : 515 169 661, 515 167 998, (32) 627 22 31
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez sieć telekomunikacyjną z wykorzystaniem technologii informacyjnej, której świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka.
 9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z póżn. zm.)
 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępna jest Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków. W pierwszej kolejności należy wypełnić Formularz Zamówienia, a następnie należy  kliknąć na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zamówienie. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres do dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt lub Produkty, ilość, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Korzystanie z Formularza Zamówienia jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta  obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 regulaminu należy składać pisemnie na adres „INFINITY LINE” sp. z o.o. 32-551 Babice ul. Zakopiańska 3A lub na adres e-mail  detal@infinityline.pl. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać informacje o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądanie, dane kontaktowe osoby składającej reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu Sprzedaży.
 2. Klient dokonując wyboru Produktu może przeglądać listę kategorii lub skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiedni Produkt. Przy każdy Produkcie znajdują się informacje na jego temat.
 3. Zarejestrowani Klienci mogą korzystać z funkcji zapamiętania Produktu w przechowalni.
 4. Wybrany Produkt należy dodać do koszyka. Po zakończeniu kompletowania zamówienia w koszyku zakupów będą wyszczególnione wybrane Produkty oraz ich ilość. Klient może dowolnie zmieniać ilość poprzez wykorzystanie przycisku „przelicz”. Klikając na ikonę minusa nastąpi usunięcie Produktu z koszyka. Możliwe jest wprowadzenie kodów rabatowych.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie brutto Produktu  wraz z należnymi podatkami, które są przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia w Formularzu.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Sprzedawca przesyła oświadczenie  o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży. Kupujący jest zobowiązany odebrać wiadomość e-mail i kliknąć w link potwierdzający złożenie zamówienia.
 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta j wiadomości e-mail od Sprzedawcy zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. W przypadku posiadania konta w Sklepie Internetowym przed rozpoczęciem zamówienia należy zalogować się. W przypadku braku konta należy wybrać opcję rejestracji lub pominąć zakładanie konta i dokonać zamówienia bez rejestracji. Rejestracja konta umożliwia:

a.podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii zakupów,

b.brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach,

c.możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,

 1. śledzenie statusu realizacji złożonego zamówienia.

 

 1. Ewentualne dodatkowe informacje o realizacji zamówienia należy umieścić w polu "Uwagi".
 2. W przypadku braku rejestracji konta, Klient będzie otrzymywał informacje o poszczególnych etapach realizacji zamówienia za pośrednictwem podanego adresu e-mail.
 3. Anulowanie zamówienia jest możliwe jedynie do momentu skompletowania jego zawartości. Od momentu wysłania paczki na wskazany przez Klienta  adres anulowanie zamówienia jest niemożliwe. W celu anulowania zamówienia Klient może wysłać wiadomość e-mail lub  skontaktować się telefonicznie na numer : 515169661.

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

(a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy bankowe,

(b) płatność za pobraniem,

(c) płatność elektroniczna (przelew on-line, płatność PayU).

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 2. W celu otrzymania faktury VAT Klient w trakcie składania zamówienia w formularzu z danymi wybiera opcję „firma” i podaje dane do faktury. Informacje na temat chęci otrzymania faktury VAT należy umieścić  w Uwagach (sekcja "Dodatkowe informacje"). Jeżeli adres wysyłki jest inny, niż dane do faktury, należy  zaznaczyć w formularzu opcję „inny adres wysyłki” i podać adres, na który ma być przesłane zamówienie.
 3. Data wystawienia faktury VAT to data wysyłki zamówienia. Nie ma możliwości zmiany tej daty.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży. Zaakceptowanie warunków dostawy na etapie składania zamówienia pozostaje niezmienne na dalszych etapach dostawy.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi sposoby dostawy poprzez przesyłkę kurierską oraz przesyłkę kurierską pobraniową.  
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do …………….. dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Do wydłużenia terminu dostawy niezależnego od woli stron  dochodzi w sytuacji  ogłoszenia stanu epidemii, wojny, stanu nadzwyczajnego, braku dostaw od zewnętrznych partnerów, na czas trwania przeszkody.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną  lub kartą płatniczą proces dostawy Produktów rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem proces dostawy Produktów rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.GWARANCJA

Produkty  dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego posiadają gwarancję producentów, obowiązującą na terenie Polski. Informacje o czasie gwarancji znajdują się w opisie produktu, a także na stronach internetowych producentów. W celu korzystania z gwarancji Klient jest zobowiązany zachować dowód zakupu (rachunek lub fakturę), a także oryginalne opakowanie do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego. Jest to podstawą do zgłaszania reklamacji.

7.REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia przy sprzedaży) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym  oraz ustawie o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych. Informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 3. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 4. W przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji należy upewnić się, czy produkt powinien być reklamowany u Sprzedawcy, czy u producenta. Informacje na ten temat znajdują się w karcie gwarancyjnej, a także w opisie produktu na stronie  lub na stronie producenta.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. pisemnie na adres:” INFINITY LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ adres do doręczeń to 32-551 Babice ul. Zakopiańska 3A,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: detal@infinityline.pl
 6. W opisie zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać  (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; (3) dane kontaktowe składającego reklamację. Podanie ww. danych ułatwi przeprowadzenie procedury reklamacyjnej przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia lub uzupełnienia wszystkich niezbędnych danych. 
 8. Jeżeli Klient, będący konsumentem, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione w całości.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:” INFINITY LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 32-551 Babice ul. Zakopiańska 3A.
 10. Przesłany produkt podlega szczegółowej weryfikacji w szczególności  w zakresie śladów   użytkowania, śladów uszkodzenia lub zniszczenia , czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością.

 

 1. Reklamacja rozpatrzona pozytywnie zostanie zrealizowana  w  ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji  poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 2. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji zostanie przekazane  ciągu 14 dni roboczych. Koszty odesłania produktu pokrywa Sprzedawca.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny od daty doręczenia przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. w formie pisemnej na adres INFINITY LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 32-551 Babice ul. Zakopiańska 3A ,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: detal@infinityline.pl.
 1. W treści oświadczenia należy wskazać numer zamówienia oraz formę zwrotu.
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.
 7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: „INFINITY LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 32-551 Babice ul. Zakopiańska 3A.
 8. Klient jest zobowiązany włożyć Produkt do kartonu i zamknąć oraz zakleić paczkę.
 9. W przypadku bezpłatnego zwrotu przesyłki etykietę z kodem kreskowym należy nakleić w miejsce starej etykiety lub obok (dostawa door to door). Konsument informuje Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w formie mailowej. W odpowiedzi Konsument otrzyma etykietę zwrotną do darmowej wysyłki.
 10. Paczkę z darmowym zwrotem należy bezpłatnie oddać w punktach DPD Pickup lub zamówić kuriera DPD zgodnie z procedurą dostępną na stronie www.dpd.com.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Wszystkie artykuły zakupione Sklepie Internetowym o sumie wartości wyższej niż 150 zł podlegają bezpłatnemu zwrotowi – można go dokonać do 30 dni od momentu otrzymania przesyłki.
 1. Zwrot należności wynosi do 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej do magazynu Sprzedawcy. Klient otrzymuje wiadomość –mail z potwierdzaniem doręczenia przesyłki.   
 2. Forma zwrotu środków zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia. W przypadku płatności za pobraniem zwrot należności zostanie wykonany na podane przez Klienta konto bankowe, natomiast płatności dokonywane przelewem tradycyjnym lub poprzez platformę PayU zwracane będą na konto, z którego wpłynęła płatność.

 

9. UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 1. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu oraz prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży Produktu może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy.
 2. W ramach umownego prawa odstąpienia od umowy konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu bez podania nie później niż do 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży pod warunkiem łącznego spełnienia przez konsumenta następujących wymogów:
  1. brak użycia, zabrudzenia lub uszkodzenia Produktu,
  2. możliwość rozpakowania z folii i przymierzenia do drzwi w taki sposób, aby nie uszkodzić klamek
  3. zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu wraz z elementami montażowymi (śrubki, trzpień itd.)
 3. W przypadku wykonania przez konsumenta umownego prawa odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu, Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę Umowy Sprzedaży, z wyłączeniem kosztów dostawy Produktu Klientowi.
 4. Klient ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 5. Wszystkie artykuły zakupione Sklepie Internetowym o sumie wartości wyższej niż 150 zł podlegają bezpłatnemu zwrotowi – można go dokonać do 30 dni od momentu otrzymania przesyłki. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca odeśle na podany przez Klient adres e-mail  etykietę zwrotną, którą należy przykleić do paczki wcześniej dobrze zabezpieczonej oraz zaklejonej (door to door). 
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, w tym również takie, które wynika z uszkodzenia przez niego opakowania Produktu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio pkt. 8 Regulaminu dotyczące ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w szczególności w zakresie sposobu odstąpienia, biegu terminu, skutków i kosztów odstąpienia, procedury zwrotu oraz wyjątków od prawa odstąpienia od umowy.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa  o Prawach Konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 – Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………………….umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………

 

– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………..

 

 

–  Data ………………………

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl