• ANG.DOSTAWA
 • TORO

  NEW MODEL ! !

   

  PRICE - from 23.15 €

 • CARRERA

  NEW MODEL ! !

   

  PRICE - 59.96 €

 • GHOST

  NEW MODEL !

   

  PRICE - 63.11 €

 • SOLO FIT

  thin rosette 6 mm

   

  PRICE - from 21.04 €

 • CAVO FIT

  thin rosette 6 mm

   

  PRICE - 21.04 €

 • ASTRA FIT

  thin rosette 6 mm

   

  PRICE - 21.04 €

 • VEGA FIT

  thin rosette 6 mm

   

  PRICE - 21.04 €

 • FERRARA

  collection Italian Design

   

  PRICE - 61.07 €

 • SKY

  rectangular rosette RRT

   

  PRICE - from 62.01 €

 • POLO

  rectangular rosette RRT

   

  PRICE - from 62.01 €

 • SPECTRA

  rectangular rosette RRT

   

  PRICE - 62.01 €

 • CAPRI

  thin rosette 5 mm

   

  PRICE - 56.25 €

 • TORO

  NOWOŚĆ ! !

   

  CENA - od 109,91 zł

 • CARRERA

  NOWOŚĆ ! !

   

  CENA - 267,09 zł

 • GHOST

  już dostępny !

   

  CENA - od 299,60 zł

 • SOLO FIT

  cienka rozeta 6 mm

   

  CENA - 99,90 zł

 • CAVO FIT

  cienka rozeta FIT 6 mm

   

   CENA - 99,90 zł

 • ASTRA FIT

  cienka rozeta 6 mm

   

  CENA - 99,90 zł

 • VEGA FIT

  cienka rozeta 6 mm

   

  CENA - 99,90 zł

 • FERRARA

  kolekcja Italian Design

   

  CENA - 289,94 zł

 • SKY

  prostokątna rozeta RRT

   

  CENA OD - 294,38 zł

 • POLO

  prostokątna rozeta RRT

   

  CENA OD - 294,38 zł

 • SPECTRA

  prostokątna rozeta RRT

   

  CENA - 294,38 zł

 • CAPRI

  cienka rozeta SLIM 5 mm

   

  CENA - 231,95 zł

Darmowa dostawa od 99 zł
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO INFINITY LINE

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie nakłada obowiązków dla Klientów sklepu internetowego. Zaakceptowanie warunków wynikających z Polityki Prywatności na etapie realizacji zakupów ma charakter wiążący.
 2. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest „INFINITY LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350516, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 32-551 Babice ul. Zakopiańska 3A, kapitał zakładowy 80 000 zł, reprezentowana przez dwóch członków zarządu, adres poczty elektronicznej: detal@infinityline.pl,  numery telefonów do kontaktu  tel.: 515 169 661, 515 167 998, (32) 627 22 31 - zwaną dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego  oraz Sprzedawcą.
 4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”. Tekst  Rozporządzenia RODO  z późniejszymi zmianami znajduje się pod adresem : http://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, a w szczególności dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego  jest dobrowolne. Klient Sklepu Internetowego lub Usługobiorca jest zobowiązany do podania  danych osobowych w momencie rozpoczęcia procedury zakupowej. Niepodanie danych osobowych w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego, w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz w niniejszej Polityce Prywatności, które są niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
 6. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest  na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
 7. Podanie danych osobowych jest również konieczne w celu realizowania przez Administratora Danych Osobowych  obowiązków ustawowych albowiem  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie obowiązków ustawowych.  
 8. Administrator zapewnia ochronę i ponosi pełną odpowiedzialność za to, że dane osobowe są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 1. Mając na uwadze charakter, zakres  i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz wagę zagrożenia dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie rozporządzeniem RODO. Środki te są na bieżąco aktualizowane przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy wystąpi przynajmniej jeden z poniższych warunków i przetwarzanie następuje wyłącznie w takim zakresie:

(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

(4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są szczegółowo wskazane w Polityce prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM INFINITY LINE

 

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach, oraz w okresach wskazanych poniżej:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą - przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży oferowanych Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29.08.199 r.  (Dz.U. z 1997 r. poz. 926 z późn. zm.) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 

 

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny.

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności realizacja zawieranych Umów Sprzedaży uzależniona jest od korzystania przez Administratora Danych Osobowych z usług podmiotów zewnętrznych m.in. firmy kurierskie, księgowość, podmioty obsługujące płatności bankowe, dostawcy oprogramowania,  obsługa poczty elektronicznej. Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają ochronę powierzonych danych osobowych. Podmioty przetwarzające zapewniają również gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora następuje wyłącznie w przypadkach wskazanych w Polityce Prywatności względem określonej kategorii odbiorców.  Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie koniecznym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta i tylko w takim zakresie.
  2. Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką Prywatności.
  3. Dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych windykacyjnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką Prywatności.
  4. Przewoźnicy, spedytorzy, podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administrator Danych Osobowych informuje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO.
 2. Administrator Danych Osobowych informuje, że profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym (w przypadku rejestracji klienta). Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby.
 3. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu lub przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach. Pomimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie  i ostatecznie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z zaproponowanych rozwiązań oferowanych przez Sklep Internetowy.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dotyczące  marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) są to krótkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, urządzenia przenośnego typu laptop czy też na karcie pamięci.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w celu zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka czy też prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 3. Odwiedzający Sklep Internetowy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.Ograniczenie korzystania z plików Cookies może wpływać na procedurę zakupową.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Sklepu Internetowego Administratora Danych Osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl